• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

سامانه سفارش خدمات آزمایشگاهی

عضویت دانشگاه قم در شبکه راهبردی

آزمایشگاه تولید محتوای ایران

آخرین تجهیزات