• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

بخشنامه جدید و مهم سازمان نظام مهندسی

با توجه به جلسات مشترک بین مسئولین نظام مهندسی استان قم با رئیس آزمایشگاه مرکزی و مشئولین آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح توافق نامه ای تنظیم گردید که بر مبنای آن ، آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح دانشگاه قم جزو آزمایشگاه های مرجع استان قرار گرفته بر مبنای این توافق نامه، از این پس انجام آزمایشهای مصالح و موارد خاص ازجمله کشش میلگرد باید دریکی از آزمایشگاه های مرجع دارای صلاحیت(مکانیک خاک استان ودانشگاه قم)انجام گردد